Kun la kongresa temo ‘Socia justeco-lingva justeco’ la 101-a Universala Kongreso de Esperanto okazis de la 23-a ĝis la 30-a de julio, 2016 en Slovakia Agrikultura Universitato, kiu sidas en la urbo Nitra, Slovakio.
1,252 kongresanoj el ĉ.60 landoj partoprenis en ĝi kaj dum unu semajno la kongresanoj plene ĝuis kongresan etoson. En Nitra sesio, la komitato de UEA elektis ses estraranojn de UEA, kiuj servos dum tri jaroj. Ili estas prof. Mark Fettes kiel prezidanto, Stefan MacGill kiel vicprez. Martin Schaffer kiel ĝ.sekr. LEE Jungkee, Sara Spano kaj Emilio Cid.
Prof.SO Gilsu estis elektita kiel Honora Membro de UEA. En la ferma ceremonio, s-ino Mireille Grosjean, prez. de ILEI ricevis la Premion Deguĉi pro brila agado por afrika movado kaj kontribuo por internacia agado pere de Esperanto.
En la fina momento de la ferma ceremonio, Peter Balaz, prez. de LKK de Nitra kongreso transdonis la kongresan standardon al LEE Young-koo, prez. de LKK de Seula UK. Nome de korea registaro s-ro YOON Jong-suk, konsulo de korea ambasadejo en Slovakio adresis invito-parolon en Esperanto.

Lee JungKee Estrarano de UEA