-> Dua Bulteno

 

Koreio brilanta!

Koreio kiu havas ĉirkaŭ 5,000 jarojn da historio ekde la jaro 2333 antaŭ Kristo estas homogen-rasa nacio kie floras ĝiaj propraj politiko, kulturo, scienco, arto k.t.p.

Koreio havas unikan kaj sciencan alfabetsistemon, nomatan ‘hangulo’ kreitan de la reĝo Sejong kun liaj kleruloj imitinte la elparolan organon en 1446. Multaj lingvistoj laŭdegas pri la kreaĵo farita baze de ĝia scienca principo.

Koreio havas sian tradician arkitekturon de domo kiu estas konvena al natura medio kaj ĝian sciencan hejtsistemon ‘ondol’ kiu altigas energian efikecon utiligante grandajn ŝtonojn por konservi la varmecon. Kaj la tradicia kuirarto kiel ‘kimĉio’ kiu uzas unikan metodon konservi legomojn per fermentado garantias la sanan kaj longan vivon de koreoj. Kaj Ankaŭ la tradicia kostumo kiu daŭras 1,600 jarojn enmetas la korean propran spiriton havante buntajn kolorojn kaj kurblinian stetikon.

La Hallyu (Korea Ondo), kiun aprecas, ĝuas kaj eĉ sekvas mondanoj, etendiĝas vaste kaj eniras en la kinon, televidan dramon, kuirarton, sporton kaj televidajn amuzprogramerojn.

En Koreio troviĝas diversloke ankaŭ valoraj mondaj heredaĵoj naturaj, kulturaj kaj dokumentaj de Unesko.

Seulo bonveniga!

En Seulo, vi ĝuos historian testamentaĵon de la 623-jara ĉefurbo. Vi vidos eĉ nun reĝpalacojn, pordegojn, urbomuron, reĝajn ĝardenojn kaj praavan sanktejon k.t.p de la dinastio ‘Joseon’.

En Seulo, vi ĝuos mondskalan transportadon. Vi komforte uzos modernan metroon kiu interkonektas ĉiujn angulon de Seulo kaj vaste etenditan bus-sistemon kaj taksiojn.

En Seulo, vi ĝuos fajnan kuirarton. Vi havos plezurojn ĉe manĝotablo. La tradiciaj gustoj kaj nutraĵoj surprizos vian gustumemon.

En Seulo, vi ricevos varman gastamon de seulanoj. Vi sentos vin bonvena kaj komforta kiel hejme. En Seulo, vi ĝuos sekuran medion. Vi ricevos la servojn disponeblajn dum 24 horoj sendanĝere, sekure kaj sanplene.

En Seulo vi ĝuos abundan verdon en la ĉirkaŭitaj montoj, ĉe la Hangang-rivero kaj en la publikaj parkoj. Vi sentos la strebon al verdo kaj medifavorajn projektojn en diversaj lokoj.

Kongresejo komforta!

Hankuk-Universitato de Fremdaj Studoj (HUFS) estas tre ampleksa universitato kiu kunigas diversajn fakojn.

Nia ĉefa kongreshalo, la Halo Minerva-komplekso estas multcela ejo kun 2,000-persona kapacito. Ĉi tie okazos diversaj eventoj, t.e. malferma kaj ferma ceremonioj, movada foiro, nacia vespero, bankedo, kongresa balo, teatraĵoj, filmoj, koncertoj kaj internacia arta vespero.

En HUFS la konstruaĵoj, kie okazos aliaj programeroj de nia kongreso, estas kunigitaj en la sama tereno kaj kongresanoj povos facile moviĝi. La studenthejmo kiel loĝloko dum la kongreso situas en la areo de la universitato kaj vi povos senti vin komfortaj. Eblas havi senpagan disponon pri rapida sendrata interreto en la kongresejo

Ĉirkaŭ la universitato abundas restoracioj, vendejoj, kafejoj kaj eĉ ludejoj. Vi povas ĝui laŭ via volo. La proksima metrohaltejo situas je kvinminuta piediro kaj de tie por 1,250 ŭonoj (ĉirkaŭ 1 euro) vi povas iri kien ajn vi volas ene de Seulo.

Seulo ĉarma!

Saĝ-IT laŭmoda kaj mondogvidanta
Koreaj alt-teknologiaj sukcesoj portas al ni morgaŭon en hodiaŭa tago. Seulo, kiel pintteknologia gvidanto, plenumas la IT-servadon en la administrado, publika bonfarto, kulturo, industrio k.t.p. de la tuta
Seulo, kaj la disvastigo de publika sendrata interreto estas bone farita. Seulo klopodas efektivigi plialtan IoT-servadon por pli oportuna kaj sekura urba vivo.

Koreaj manĝaĵoj nepre manĝendaj
Kimĉio, bulgogio, makolio. Vi havos grandan feliĉon per la provizo de sanigaj kaj ĉarmaj manĝaĵoj kiujn oni ĝuas rigardante kaj manĝante. Ie ajn, kien vi iras, vi nepre trovas ke manĝado estas ĉiam la evento en kiu oni dividas ĝojon kun amikoj, familianoj, kolegoj aŭ klasĉambranoj. “Ju pli multe, des pli gaje” aplikiĝas ankaŭ al la nombro de la pladoj kaj la homoj ĉeestantaj.

Spektaĵoj ravaj kiuj plenplenas ĉie
Seulo estas urbo kiu donas multon fari kaj vidi laŭ variaj elekteblecoj. Ĝi altiras superajn ludistojn tutan jaron en arto, muziko, danco, aŭ teatraĵo, kaj ofertas abunde da memorindaj lokaj ludoj. Ankaŭ la seula nokta vivo kiu amuzos vin en diversaj lokoj kiel ludejoj, kantejoj, kluboj montras, ke ĝi estas vere urbo kiu neniam dormas.

Kongresaj perantoj

Aŭstralio Aŭstralia E-Asocio, GPO Box 2122, Melborne VIC 3001
Aŭstrio Leopold Patek, Martinstr. 104/38, 3400 Klosterneuburg
Belgio Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen aŭ Claude Glady, 1 rue du Culot, 5630 Cerfontaine
Britio E-Asocio de Britio, Station Rd, Barlaston, Stoke- on-Trent ST12 9DE
Ĉeĥio Ĉeĥa E-Asocio, p/a Petro Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice
Ĉinio Ĉina Esperanto-Ligo, P.O. Kesto 825, 100037 Beijing aŭ Trezoro HuangYinbao, Jinqiao Touzi Gongsi, Esperanto-Centro (18893316800), Jingchuan-Xian, 744300 Nong Lin-Lu, Pingliang Gansu
Danio Arne Casper-Mortensen, Bryggervangen 70, 4.tv., 2100 København
Estonio Ahto Siimson, Rüssa tee 2, Liu, EE-88302 Audru vald, Pärnumaa
Finnlando E-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki
Francio Espéranto-France, 4 bis, rue de la Cerisaie, 75004 Paris Germanio Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Str. 9, 55129 Mainz
Grekio Helena E-Asocio, Aristidu 9, 105 59 Athina
Hispanio Pedro A. Garrote Escribano, C/ Las Mercedes 5- 5º-C, 47006 Valladolid aŭ Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 1008, 08200 Sabadell
Hungario Hungaria E-Asocio, Thököly út 58- 60. II/209, 1146 Budapest

Israelo Jehoŝua Tilleman, 97-a Dereĥ-Akko, 263734 Kirjat-Mockin
Italio Itala E-Federacio, Via Villoresi 38, 20143 Milano
Japanio Japana E-Instituto, Waseda- mati 12- 3, Sinzyuku- ku, 162-0042 Tôkyô
Kanado Olga Du Temple, 765 Braemar Avenue, North Saarnich, BC V8L 5G5
Korea Resp. Korea Esperanto-Asocio, 1601 (Gangbyeon Hansin Core), 18 Mapo- daero 4da- gil, Mapo- gu, Seoul, 04177
Kroatio Davor Klobučar, Huttlerova 27 A, 31000 Osijek Latvio Margarita Želve, Rūpniecības iela 35- 13, Rīga 1045
Litovio Litova E-Asocio, ab.k. 167, 44002 Kaunas C
Nederlando UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam
Norvegio Agnar Fitjar, Wiers Jenssens vei 33A, 5089 Bergen
Pollando Jan Skonieczka, ul. Chłodna 23a, 85- 345 Bydgoszcz
Rusio Miĥail Ĉertilov, Titova 6- 24, 606211 Liskovo aŭ Halina Gorecka, ab.ja. 1205, 236039 Kaliningrad
Slovakio Ľubomír Fajth, Plevník 105, 018 26 Plevník
Svedio Leif Holmund, Kågevägen 40 B, LGH 1303, 931 38 Skellefteå
Svislando Svislando Poŝtĉekkonto CH86 0900 0000 1200 2310 0 je la nomo “Universala Esperanto-Asocio”
Usono Esperanto-USA, 1500 Park Av # 134, Emeryville CA 94608

PDF Download